ÅRSMELDING 2012

Havørnklubben i Bodø har i 2012 avholdt 2 styremøter samt årsmøte.

 

Økonomi

 

rsregnskapet er salt opp under forutsetning av fortsatt drift.

Resultatregnskapet for 2012 viser et underskudd på kr. 8.146,-. Å

 

 

Salg av medlemsskap

Salg av medlemsskap er fortsatt den viktigste inntektskilden og det ble i meldingsåret solgt 261 medlemsskap.

Salg i forbindelse med kurs- og konferanser er fortsatt minimaIt, likeledes er salget av gaveartikler i denne sammenhengen ofte kultet ut. Likevel ma det nevnes at vi i styret heller ikke har Iykkes i a holde trykket oppe mht. interesse for produktet.

Havørnklubben i Bodø har ingen ansatte, men et styre bestaende styreleder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer som alle gjør jobben vederlagsfritt. Styret bestar av 2 kvinner og 3 menn og innfrir samfunnets krav om 40% kvinnerepresentasjon. 

 

Havørnklubben i Bodø forurenser ikke det ytre miljø.

Stiftelsen Havørrnklubben i Bodø er endelig formelt godkjent som stiftelse, det skjedde i melding fra Brønnøysundsregistrene, Enhetsregisteret 15. februar 2013.

Vi har i et par ar halt nettbutikk pa Internett, men har erfart at det kostet mer enn det smakte.  Denne er na avviklet da salget på ingen måte dekket driftskostnadene.

 

Det ma avslutningsvis sies at det ikke har vært lett a holde interessen for Havørrnklubben Bodø oppe pa det nivå den trenger. Vi mener likevel at vi ved a kutte en del i kostnader, oppgradere salgsplakat og informasjonsbrosjyre samt bli mer synlig og aktiv pa klubbens hjemmeside kan klare a gjenskape interesse og engasjement.

 

 

 

 

  

 

 

Organisasjon

design: AN design - løsning: Seria