ÅRSMELDING 2008

 

Havørnklubben i Bodø har i 2008 avholdt 4 styremøter samt årsmøte 5. juni 2008 i bystyresalen, Bodø rådhus. På dette møtet holdt leder i Norsk Ornitologisk Forening, Alv Ottar Folkestad, et meget interessant foredrag om utviklingen i havørnbestanden i Norge.

 

Havørnklubben i Bodø var i løpet av meldingsåret delvis uten hovedbase som følge av konkursen i  Destinasjon Bodø AS. Etter forhandlinger med Bodø Turistinforma-sjon ble det enighet om et fortsatt samarbeid når de etter hvert var på plass i Sjøgata 3. Dette samarbeidet har fungert meget godt og så vel salg av medlemsskap og effektsalg som medlemsoversikt og varelager er løpende oppdatert.

 

Økonomi      

Resultatregnskapet for 2008 viser et underskudd på kr. 14.814,-. Dette skyldes i første rekke manglende salgsresultater, økt behov for EDB-tjenester og knyttet til oversetting og renovering av våre nettsider.

Resultatregnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift.

 

Arbeidsmiljø

Havørnklubben i Bodø har ingen ansatte, men et styre bestående styreleder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer som alle gjør jobben vederlagsfritt. Styret består av 2 kvinner og 3 menn og innfrir samfunnets krav om 40% kvinnerepresentasjon.

 

Salg av medlemsskap

Det ble i meldingsåret solgt 591 medlemsskap og det totale medlemstall pr. 19. mai 2009 er nå 12.460 (159 hittil i år). Dette resultatet er ikke i henhold til målet for 2008 og utfordringen videre blir å få til et forbedret salgsopplegg. Havørnklubben er i den forbindelse i samtaler med havørnsafarioperatører om et salgssamarbeid.

Likeledes har så vel Bodø Hovedflystasjon som Bodø kommune kjøpt nummerserier med medlemsskap

 

Fortsatt er medlemsskap og effekter med Havørnklubbens logo populær souvenir blant turister og andre. Vi erfarer likevel at medlemsskap i Havørnklubben har et potensiale som ikke er utnyttet fullt ut. Det er ingen tvil om at en fortsatt bevisst salgsfremmende innsats overfor kursarrangører, lokale vertskap, Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og andre vil kunne gi enda bedre resultater.

 

Hjemmesiden på Internet www.havornklubben.no

Det har i løpet av meldingsåret vært gjennomført en sårt tiltrengt oppdatering og ”renovering” av Havørnklubbens hjemmeside; deriblant en engelsk og en tysk versjon. Her har Roger Johansen og Torild Kartfjord gjort en flott jobb som sammen med firmaet Serias datatekniske tilrettelegging har gjort våre hjemmesider til noe vi ikke lenger trengs å skjemme oss over.

 

Videre har det også vært arbeidet med å få på plass en nettbutikk. Denne vil i nær fremtid være operativ i norsk og engelsk versjon.

 

 

Identitetssymbol  

Det gjør for øvrig godt å registrere at havørna fortsatt benyttes som identitetssymbol for Bodø by i mange sammenhenger. Det skal ikke minst det arbeidet engasjerte støttespillere til Havørnklubben har lagt ned i løpet av disse årene ha mye av æren for.

 

Avslutningsvis er vi stolte og glade for at Havørnklubben i Bodø etter 15 års drift fortsatt kan være med på å skape trivsel i byen og bidra til å sette Bodø på kartet.

 

 

Bodø 26. mai 2009

 

 

Torild Kartfjord                      Geir Mortensen                 Roger Johansen

                                                    styreleder                          nestleder

 

 

 

Audun Spjell                                        Trine K. Rygg     

 

 

Frode K. Pettersen                                     Jan Wasmuth

(vara)                                                    (vara)

 

 

 

 

 

 

 

design: AN design - løsning: Seria