Årsberetning 2005

Havørnklubben i Bodø har i 2005 avholdt 5 styremøter, samt årsmøte 2. mars 2004 på Havørnsenteret (tidligere Turisthytta).

Det ble i meldingsåret solgt 684 medlemsskap og 17 juniormedlemsskap i verdens eneste havørnklubb og det totale medlemstallet ved årsskiftet var 10.049!

Havørnklubben har hovedbase hos Destinasjon Bodø i Sjøgata 3 og i deres ekspedisjon selges det medlemskap og effekter. Det selges også medlemskap hos Norsk Luftfartsmuseum og Tuvsjyen har også anledning til å selge medlemsskap til sine gjester.

Økonomi
Årsregnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Resultatet for årets drift er blitt et overskudd på kr 13 577,35.

Arbeidsmiljø
Klubben har ingen ansatte, men et styre bestående av styreleder, nestleder, 3 styremed-lemmer og 2 varamedlemmer som alle gjør jobben vederlagsfritt.Styret består av 2 kvinner og 5 menn og innfrir ikke helt samfunnets forventninger om likestilling.

Salg av medlemsskap
Vi ser fortsatt at bruk av medlemsskap i Havørnklubben fortsatt har et potensiale som gave til besøkende foredragsholdere. Likeledes er medlemsskap ofte gitt av så vel individuelle som representanter fra det lokale næringsliv som oppmerksomhet ved spesielle anledninger.

Medlemsskap og effekter med Havørnklubbens logo er også populær souvenir blant turister og andre besøkende til byen vår. Men det er fortsatt ønskelig å få enda flere bodøværinger med i Havørnklubben. Det er i den sammenheng gjort fremstøt mot flere konferanse-arrangører for å få disse til å bidra til økt medlemstall i klubben.

Oppsøkende virksomhet
Flere av styrets medlemmer har i 2005 vært mer aktivt ute på stands for å selge medlemskap og effekter og klubben deltok for første gang i borgertoget 17. mai. Det må i den sammenheng sies at oppslutningen nok kunne vært bedre.

Havørnsenter på Rønvikfjellet
Ellers har det også i 2005 vært arbeidet mye sammen med Eli Sundbakk om å få etablert et nasjonalt havørnsenter på Rønvikfjellet. Vi er kommet et stykke på vei, men det gjenstår fortsatt mye arbeid, mange avklaringer og en endelig konseptutvikling før dette kan reali-seres. Kommunes næringsutviklingsselskap,Team Bodø, er prosjektleder i videreføringen av dette arbeidet og troen på at et nasjonalt havørnsenter skal kunne etableres i havørnbyen Bodø er fortsatt til stede.

Ny hjemmeside
Havørnklubben i Bodøs egen internettside: www.havornklubben.no har i 2005 vært gjenstand for en total "renovering" og resultatet av dette arbeidet vil presenteres på klubbens årsmøte 14. mars.

Identitetssymbol
Det gjør for øvrig godt å registrere at havørna i stadig større grad benyttes som identitetssymbol for Bodø by i mange ulike sammenhenger. Det skal ikke minst det arbeidet engasjerte støttespillere til Havørnklubben har lagt ned i løpet av disse årene, ha mye av æren for.

Avslutningsvis er vi stolte og glade for at Havørnklubben i Bodø etter 11 års drift fortsatt kan være med på å skape trivsel i byen og bidra til å sette Bodø på kartet i stadig flere viktige sammenhenger.

 

Bodø 16. februar 2006

 

 

Trine Nøvik Geir Mortensen Audun Spjell Merete N. Clarke

 

 

Svenn Larsen Per Arild Konradsen Jan Braastad

design: AN design - løsning: Seria