ÅRSMELDING 2009

 

Havørnklubben i Bodø har i 2009 avholdt 2 styremøter samt årsmøte 9. juni i Bystyresalen, Bodø Rådhus. På dette møtet ble Harald Martinussen utnevnt til nytt æresmedlem i Havørnklubben i Bodø.

 

Økonomi      

Resultatregnskapet for 2009 viser et underskudd på kr. 25.748,33.

Dette pga manglende salg av medlemsskap samt kostnader i forbindelse med etablering av nettbutikk.

Resultatregnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift.

 

Arbeidsmiljø

Havørnklubben i Bodø har ingen ansatte, men et styre bestående styreleder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer som alle gjør jobben vederlagsfritt.

Styret består av 2 kvinner og 3 menn og innfrir samfunnets krav om 40% kvinnerepresentasjon.

 

Salg av medlemsskap

Det ble i meldingsåret solgt 509 medlemsskap og det totale medlemstall pr. 31. august 2010 er nå 13.054. Dette resultatet er ikke i henhold til målet med 1.000 nye medlemsskap.

Årsaken er at kurs- og konferansemarkedet er sterkt redusert, i tillegg er så vel utflukter som gaveartikler i denne sammenhengen ofte kuttet ut.

Vi inngikk i løpet av året samarbeid med to havørnsafarioperatører, disse melder tilbake at dette markedet nesten har ”tørket ut”.

Fortsatt er medlemsskap og effekter med Havørnklubbens logo populær souvenir blant turister og andre. Men vi erfarer at finanskrisen har medført at pengene ikke sitter like løst hos folk som tidligere.

 

Nettbutikk på Internett

I løpet av meldingsåret kom etter hvert nettbutikken på plass på www.havornklubben.no. Denne er nå operativ i norsk og engelsk versjon.

 

Identitetssymbol  

Det gjør for øvrig godt å registrere at havørna fortsatt benyttes som identitetssymbol for Bodø by i mange sammenhenger. Det skal ikke minst det arbeidet engasjerte støttespillere til Havørnklubben har lagt ned i løpet av disse årene ha mye av æren for.

Avslutningsvis er vi stolte og glade for at Havørnklubben i Bodø etter 16 års drift fortsatt kan være med på å skape trivsel i byen og bidra til å sette Bodø på kartet.

Bodø 29. september 2010

 

Styret i 2009:

Geir Mortensen (styreleder)

Roger Johansen (nestleder)

Torild Kartfjord                                                           

Audun Spjell                                       

Trine K. Rygg     

Frode K. Pettersen (vara)                                    

Jan Wasmuth (vara)

design: AN design - løsning: Seria